III WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

III WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dn. 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), CLICK S.A. z siedzibą w Warszawie informuje akcjonariuszy o obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 KSH w brzmieniu określonym Ustawą. W związku z powyższym, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji imiennych w siedzibie Spółki, aby mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego.